Projekty

Členovia tímu European Union Knowledge Economy Pass n.o. sa v minulom období podieľali na viacerých výskumných a výskumno-vývojových projektoch. Ťažisko našich aktivít v tejto oblasti sa sústreďuje najmä na oblasť zlepšovania podnikových procesov, podporu inovácií a inovačných aktivít. Venujeme sa však aj oblasti využitia informačno-komunikačných technológií v podnikových procesoch, podpore transferu znalostí, technológií a eko-inovácií. Z dôvodu zachytenia budúcich trendov sa aktívne venujeme aj foresight aktivitám v spomenutých oblastiach. Súčasťou našich aktivít sú aj propagačné a diseminačné aktivity týkajúce sa nami realizovaných projektov prostredníctvom úzkej spolupráce s našimi partnermi a rovnako s inštitúciami či už na medzinárodnej alebo národnej úrovni.

Nižšie uvádzame názvy projektov, na ktorých participovali členovia tímu neziskovej organizácie EUKEPASS n.o.:

 • KreatIN – Kreativita a Inovatívnosť na Globálnom Trhu – Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR (2013 – 2015)
 • PROFIS – Promotion of financing of start-ups in CEE countries – Program South East Europe (2013 – 2014)
 • B-innovative – Lifelong Learning Program Erasmus – podpora podnikania mladých ľudí (2014)
 • InNOBorder – Inovácie cez hranice – Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR – spracovanie štúdie cezhraničného rozvoja inovácií v regiónoch projektu do roku 2020 (2013)
 • European Union Knowledge Economy Review – Založenie on-line vedeckého časopisu (2012 – 2013)
 • IBM Country Project Award 2011 – Business Process Laboratory (2011)
 • VEGA 1/0350/10 – Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov na Slovensku (2010 – 2011)
 • VEGA 2330258/10 – Inovačné aktivity v malých a stredných podnikoch s dôrazom na prekážky brániace v inovačných aktivitách (2010)
 • EUKEPASS – Vytvorenie komunikačnej platformy za účelom zlepšenia praktických znalostí a zručností študentov PHF EU, financovaný prostredníctvom nadácie Tatrabanky (2010)
 • SUSPP-0012-09 – Centrum hospodárskej a informačnej podnikovo-univerzitnej spolupráce (2009)
 • 2330257/09 – Nové trendy vo finančnom riadení podnikov (s dôrazom na využívanie rôznych foriem rizikového a rozvojového kapitálu a implementáciu iniciatívy JEREMIE v podmienkach podnikov na východnom Slovensku) (2009)
 • CITT – Centrope Information Technology Transfer, subkontrakting – príprava feasibility study v problematike financovania klastrov (2008 – 2009)
 • VEGA 1/0667/08 – Financovanie a podpora inovačného rozvoja malých a stredných podnikov v SR a vo vybraných krajinách EÚ (2008 – 2010)

Ak by ste mali záujem o spoluprácu s nami pri príprave alebo realizácii výskumných a výskumno-vývojových projektov alebo by ste mali záujem o informácie o uskutočnených projektoch neváhajte nás kontaktovať na info@eukepass.com.